กระทรวงแรงงาน เดินหน้าช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาการทำงานในไทย เผย ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวผ่านศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 27,000 ราย RSS

 

กรมการจัดหางาน เผย ขณะนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวผ่านศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว  27,016 ราย  โดยให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ฯที่จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด จำนวน 5,256  ราย  ส่วนใหญ่เป็นการให้คนปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่อง การเปลี่ยนนายจ้าง สถานที่ทำงาน การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การออกนอกเขตพื้นที่ การรับประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆ เป็นต้น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ให้ความสำคัญและ ห่วงใย เกี่ยวกับการดูแลแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว ซึ่งกรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก สงขลา สุราษฎร์ธานี ระนอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น และนครราชสีมา เพื่อบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาการทำงานในประเทศไทย โดยจะประสานให้ความช่วยเหลือ หรือส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานต่างด้าวและการให้ความช่วยเหลือในด้านจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับแรงงานต่างด้าวที่ไร้ที่พักระหว่างรอรับการช่วยเหลือ

ผลการดำเนินงานของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  – วันที่ 30 มิถุนายน 2563  ได้ให้การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวไปแล้วจำนวน  27,016 ราย จำแนกตามประเภทการให้ความช่วยเหลือได้แก่ 1) แรงงานต่างด้าวได้รับคำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ 26,506 ราย ซึ่งแบ่งตามสภาพปัญหาเป็น การขอรับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับฯ 293 ราย เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างไม่จำเป็น 5 ราย นายจ้างจ่ายเงินไม่ตรง 58 ราย การออกนอกเขตพื้นที่ 226 ราย เปลี่ยนนายจ้าง/เพิ่มนายจ้าง 11,752 ราย เปลี่ยน/เพิ่มสถานที่ทำงาน/เปลี่ยนลักษณะงาน 2,981 ราย ออกใบอนุญาตทำงานแทนใบอนุญาตทำงานชำรุด/สูญหาย 4,429 ราย แก้ไขข้อมูลทางทะเบียน/คัดเอกสารหลักฐาน 3,539 ราย รับสิทธิที่แรงงานพึงได้รับ เช่น เงินประกันสังคม 3,223 ราย  2) ช่วยเหลือให้แรงงานต่างด้าวได้รับค่าจ้างค้างจ่าย 35 ราย  3) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 242 ราย  4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 132 ราย  5) ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งแรงงานกลับประเทศ 65 ราย  และ 6) จัดหาที่พักพิงชาวคราวให้แรงงานต่างด้าว 36 ราย

นายสุชาติ กล่าวในตอนท้ายว่า การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวดังกล่าวส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือผ่านศูนย์ฯในจังหวัดเชียงใหม่  5,256 ราย รองลงมาคือ ขอนแก่น 4,073 ราย สมุทรปราการ 3,496 ราย นครราชสีมา 2,470 ราย ชลบุรี  2,405 ราย สมุทรสาคร 2,145 ราย สงขลา 1,889 ราย ตาก 1,866 ราย ระนอง 1,745 ราย และ สุราษฎร์ธานี 1,671 ราย

และขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ คำปรึกษาและคำแนะนำ ขณะที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ติดต่อได้ที่ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ที่ตั้งอยู่ใน 10 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการความช่วยเหลือ  หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน