ปูพรม สแกนการทำงานของคนต่างด้าว ในสถานประกอบการ ทุกพื้นที่ RSS

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ส่งชุดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการ  เน้น ตรวจเข้มแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย แรงงานกลุ่มเสี่ยง ทำงานตามสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ ร้านนวด สถานประกอบการที่เข้าถึงยากและเป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้ง แรงงานที่ทำงานและพักอาศัยในไซต์ก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมป้องกัน โรคโควิด-19 ไม่ให้ ย้อนกลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่ 

โดยบูรณาการร่วมกับคณะทำงานตรวจแรงงานต่างด้าวทั้งระบบในพื้นที่ ออกตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อตรวจเอกสารของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการว่าถูกต้องหรือไม่ อันเป็นการป้องกันการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย  อย่างไรก็ดี ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สมุทรสาคร, นครปฐม, สงขลา ฯลฯ ได้ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักอาศัยของแรงงานรับจ้างทั่วไป แรงงานที่อาศัยในบ้านพักหรือที่พักชั่วคราว เพิ่มเติมด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากที่สถานประกอบการและที่พักหลายแห่ง เปิดดำเนินการ

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ กรมการจัดหางานจะแบ่งการตรวจ ออกเป็น การตรวจปกติ หรือตรวจทั่วไปเพื่อให้คำแนะนำ ควบคุม กำกับดูแล เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย การตรวจตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ การตรวจจากการรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนทั่วไป การตรวจจากเบาะแสที่ปรากกฎในข่าวหรือสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการลงพื้นที่หาข่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่

โดยในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 12 กรกฎาคม 2563) พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ได้ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ  29,254 แห่ง ดำเนินคดีไป 1,225 แห่ง ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 374,151 คน มีการดำเนินคดี  1,627 คน

 ขณะเดียวกัน  ได้กำชับให้ เจ้าหน้าที่ แนะนำและประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ ไม่ต้องกังวลว่าจะ ได้รับการพิจารณาไม่เป็นธรรม  เพราะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ทำงานด้วยความโปร่งใส