จับกัง 1 ชู กรมการจัดหางาน ขานรับนโยบายรัฐ บรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ RSS

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เร่งดำเนินการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการประจำ ทั้งจากผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาและผู้ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  เพื่อลดปัญหาการว่างงานภายในประเทศ นั้น  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เร่งร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา  ซึ่งล่าสุด ได้รับรายงานจาก อธิบดีกรมการจัดหางานว่า  ได้ขานรับนโยบาย และนำไปปฏิบัติแล้ว โดยขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ จำนวน 40 คน  ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

“ รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงานของพี่น้องแรงงาน  และตระหนักดีว่า หากแรงงานในประเทศไม่มีงานทำ ย่อมส่งผลต่อการใช้จ่ายของคนในประเทศ และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงภาคส่วนอื่นๆ  อย่างไรก็ดี รัฐบาลจะเร่งหามาตรการเพื่อรักษาสภาพการจ้างงานในประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน เพราะการมีงานทำ มีรายได้  ในช่วงเวลานี้ นับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ” นายสุชาติฯ กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการของ สำนักงาน กพ. แล้ว จำนวน  40 อัตรา อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท   โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมการจัดหางาน ได้แก่ การบริการจัดหางานในประเทศ การบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ การคุ้มครองคนหางาน การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ทั้งนี้ ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้ง 40 คน จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นไป