​กรมการจัดหางาน !! พักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน 2 บริษัทจัดหางาน RSS

 

กรมการจัดหางาน พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ 2 บริษัทจัดหางาน เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 66 เป็นเวลา 60 วัน

กระทรวงแรงงาน โดย นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางานแจ้งว่า กรมการจัดหางานพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ 2 บริษัท คือ

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน รามอินทรานวลจันทร์ ใบอนุญาตเลขที่ น. 1317/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3256, 3258 ชั้นที่ 2 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

2. สำนักงานจัดหางาน ครูและพี่เลี้ยงนานาชาติ ใบอนุญาตเลขที่ น.1355/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2631 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

เนื่องจากได้มีการโฆษณาจัดหางานผ่านทางเว็บไซด์หรือช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่มีการขออนุญาตในการโฆษณาจากนายทะเบียนจัดหางานกลางแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 66 โฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ประกอบระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. 2545

นายวิวัฒน์ฯ กล่าวต่อว่า เพื่อป้องกันมิให้คนหางานหรือนายจ้าง/สถานประกอบการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อน โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-248-4792 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694