​กรมการจัดหางาน ประสานนายจ้างหาตำแหน่งงาน รองรับผู้พ้นโทษ แล้วกว่า 50,000 อัตรา RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตรียมให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและการหางานทำแก่ผู้พ้นโทษ โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา แนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งรับลงทะเบียนสมัครงาน ซึ่งได้ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการเตรียมตำแหน่งงานรองรับไว้แล้วทั่วประเทศกว่า 50,000 อัตรา

กระทรวงแรงาน โดยนายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี เนื่องในโอกาสแรก นับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ต้องโทษได้รับการพระราชอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวทันทีประมาณ 30,000 คน ในส่วนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานซึ่งมีหน้าที่ในการจัดหางานเพื่อให้คนไทยทุกคนมีงานทำ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ กับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งทุกฝ่ายตกลงปฏิบัติภารกิจร่วมกันตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในโอกาสนี้กรมการจัดหางานได้เตรียมการช่วยเหลือผู้พ้นโทษดังกล่าวที่ประสงค์จะหางานทำ โดยได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อขอทราบข้อมูลของผู้ได้รับการอภัยโทษ เช่น จำนวน รายชื่อ เป็นต้น

นอกจากนั้น ให้ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อหาตำแหน่งงานว่างรองรับ รับลงทะเบียนและจัดหางานให้แก่ผู้พ้นโทษดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง ให้บริการจัดหางาน ซึ่งปัจจุบัน มีตำแหน่งว่างงานทั่วประเทศรองรับ จำนวน 55,376 อัตรา เช่น แม่บ้าน พนักงานบรรจุภัณฑ์ พนักงานในกระบวนการผลิต พนักงานขายหน้าร้าน พนักงานขับรถ แม่บ้าน พ่อครัว เป็นต้น และในกรณีที่ผู้พ้นโทษต้องการฝึกทักษะฝีมือเพิ่มเติมให้ประสานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694