​กรมการจัดหางานปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ช่วยสร้างรายได้ปีละกว่า 87 ล้านบาท RSS

 

กรมการจัดหางาน ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้วกว่า 25 ล้านบาท ช่วยสร้างรายได้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านมากกว่าปีละ 87 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 ตั้งเป้าปล่อยกู้ จำนวน 50 กลุ่ม

กระทรวงแรงงาน โดย นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับงบประมาณเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ในลักษณะทุนหมุนเวียน เพื่อให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิตหรือขยายการผลิต เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้และโอกาสมีงานทำแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวอย่างยั่งยืน ซึ่งตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีการปล่อยกู้แล้ว จำนวน 291 กลุ่ม เป็นเงิน 25,881,000 บาท ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ต่ำกว่าปีละ 87,300,000 บาท สำหรับในปีงบประมาณ 2560 มีแผนการปล่อยกู้เงินกองทุนฯ จำนวน 5 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 50 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและรัฐบาลในการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

คุณสมบัติของผู้กู้ จะต้องเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 5 คน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ทำงานร่วมกันมาแล้วไม่น้อยว่า 3 เดือน มีทรัพย์สินหรือทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และมีสถานประกอบการที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้ ซึ่งจะให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ปลอดเงินต้น 4 เดือน ชำระคืนภายใน 5 ปี โดยสามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในท้องที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน โทร. 02 2451317 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 สำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับส่งงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในท้องที่ หรือสายด่วน 1546