​ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เน้นบริการที่สะดวก ทันสมัย ช่วยให้คนมีงานทำแล้วกว่า 4 แสนราย สร้างรายได้มากกว่า 8 หมื่นล้านบาท RSS

 

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ช่วยให้คนมีงานทำแล้วเกือบ 4 แสนราย สร้างรายได้มากกว่า 8 หมื่นล้านบาท และในปี 2560 จะพัฒนารูปแบบการให้บริการ และลดขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยเน้นระบบงานและเครื่องมือในการสรรหาบุคลากร ทำให้เกิดการทำงานที่ยั่งยืน

กระทรวงแรงงาน โดย นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ Smart Job Center ที่จัดตั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยแรงงานไทยจะสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างที่มีคุณภาพ ได้มีงานทำที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง ได้รับความคุ้มครอง มีสวัสดิการและหลักประกันชีวิตในการทำงานที่ดีอย่างเท่าเทียมกันโดยผ่านบริการส่งเสริมการมีงานทำแบบครบวงจร ทั้งบริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ แนะแนวอาชีพ และให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีงานทำในทุกพื้นที่ และส่งเสริมการจ้างงานในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ปัจจุบันกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยแล้ว จำนวน 44 ศูนย์ และในปี 2560 จะจัดตั้งเพิ่มอีก 43 ศูนย์ รวมจำนวน 87 ศูนย์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยลดขั้นตอนในการสมัครงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ฯ ก็สามารถใช้บริการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต www.doe.go.th/smartjob ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Smart Phone ที่ Smartjob Mobile App

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงพฤศจิกายน 2559 มีผู้สมัครงาน 618,477 คน บรรจุงาน 396,529 คน ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 89,199,812,292 บาท ซึ่งในปี 2560 จะได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นศูนย์รวมตำแหน่งงานภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน นอกจากนั้น คนพิการ สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการยื่นขอสิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 สามารถยื่นเรื่องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob และที่สำคัญจะได้จัดทำระบบงานและเครื่องมือในการสรรหาบุคลากร (Recruitment) เพื่อให้คนหางานได้งานที่ตรงตามความถนัด ความรู้ ความสามารถของตนเอง และนายจ้างได้คนทำงานตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ ทำให้เกิดการจ้างงานที่ยั่งยืน ทั้งนี้ คนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ที่ตั้งอยู่ภายในกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ ยังมีการให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน และด้านความปลอดภัยในการทำงานด้วย