กกจ. รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2563 RSS

 

กรมการจัดหางาน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Provincial Smart Job Center) และ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 

 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมาย นายยุทธนา บัวจุน ผู้ตรวจราชการกรมเข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2563 จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมการจัดหางานได้รับทั้งสิ้น จำนวน  2 รางวัล คือ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Provincial Smart Job Center) ได้รับรางวัลระดับเงิน (ระดับก้าวหน้า)  และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ได้รับรางวัลระดับฟ้า (ระดับพื้นฐาน) 

โดยในปีนี้มีหน่วยงานส่งเข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 1,461 ศูนย์  และหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 455 ศูนย์ สำหรับการจัดหางานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกหน่วยงานเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสู่การบริการประชาชนที่เป็นเลิศ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน ที่มุ่งพัฒนา เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกแก่ประชาชน

 "กรมการจัดหางานจะพัฒนาการทำงานของหน่วยงานในสังกัด ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เพื่อรักษามาตรฐานในการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ที่ยั่งยืนต่อไป" อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว