‘จับกัง1’ ไม่ทิ้งแรงงานนอกระบบ ตั้งเป้าปล่อยกู้ 7 ล้านบาท เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน RSS

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  ตั้งเป้าส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานนอกระบบ ที่เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน หลังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19  วางแผนปีงบประมาณ 2564 ปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน วงเงิน 7,000,000 บาท

นายสุชาติ กล่าวว่า แรงงานนอกระบบถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้แรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย อัตราดอกเบี้ยต่ำ กรมการจัดหางานมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นเงินกองทุนหมุนเวียน สำหรับให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ ก่อเกิดรายได้ที่เหมาะสม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และในปีงบประมาณ 2564 ตั้งเป้าปล่อยกู้ให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน วงเงิน 7,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  สำหรับประเภทบุคคล วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท และกลุ่มบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด ตั้งแต่งวดที่ 1 - งวดที่ 4

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ต้องการกู้เงินจากกองทุนฯ กรณีรายบุคคล ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน กรณีกลุ่มบุคคล ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกรมการจัดหางาน มีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ในกรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และกรณีกู้ 200,001 ถึง 300,000 บาท ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 คน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกัน ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่เคยเป็นผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน

สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2548 – สิงหาคม 2563  มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 988 ราย/กลุ่ม สมาชิกจำนวน 5,679 คน และมีผู้กู้เงินจากกองทุนฯแล้ว จำนวน  491 ราย/กลุ่ม (28 ราย/463 กลุ่ม) เป็นเงิน 49,746,000 บาท  โดยเป็นลูกหนี้อยู่ระหว่างผ่อนชำระ จำนวน 199 ราย/กลุ่ม (23 ราย/176 กลุ่ม)  เป็นเงินทั้งสิ้น 15,823,912.33 บาท และในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563) ปล่อยกู้ จำนวน  57 ราย/กลุ่ม (14 ราย/43 กลุ่ม) เป็นเงิน 7,000,000 บาท แยกเป็นราย/กลุ่ม ที่กู้เงินไม่เกิน  50,000 บาท จำนวน  14 ราย/3 กลุ่ม  50,001 – 100,000 บาท จำนวน  11 กลุ่ม และ 100,001 – 200,000 บาท  จำนวน 29 กลุ่ม

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว