กรมการจัดหางาน เชิญชวนแรงงานไทยทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น เพื่อประกอบการยื่นขอVisa ทำงานสถานะแรงงานมีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers)ในประเทศญี่ปุ่น RSS

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่ารัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น  โดยมอบหมายให้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ (Japan Foundation Bangkok) เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (The Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic) )เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการสื่อสารและการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน โดยมีรูปแบบการทดสอบเป็นการเลือกคำตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test :CBT)  ซึ่งผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะทราบผลการสอบในทันทีที่ สอบเสร็จ และจะได้รับใบรับรองผลสอบเพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตรา (Visa) เพื่อไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ภายใน 5 วันหลังจากการทดสอบโดยสามารถพิมพ์ใบรับรองได้จากระบบ http://ac.prometric-jp.com/testlist/jfe/index.html

นายสุชาติ กล่าวว่า กรมการจัดหางานมุ่งหวังส่งเสริมการจัดส่งและการรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะจากประเทศไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างราบรื่น แก้ไขปัญหาในการส่งและการรับแรงงาน ปัญหาของการพำนักอยู่ในญี่ปุ่นของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ในการนี้ได้แสดงความขอบคุณทางการญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญต่อการรับแรงงานไทยที่มีทักษะเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น และสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นตามบันทึกความร่วมมือเกี่ยวกับกรอบพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานได้จัดทำไว้กับกระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น

อธิบดีกรมการจัดหางาน ยังกล่าวต่อไปว่า การทดสอบจะเป็นไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test :CBT) ในหัวข้อเกี่ยวกับเนื้อหาและคำศัพท์บทสนทนาและการแสดงความรู้สึก ความเข้าใจจากการฟัง และความเข้าใจจาก การอ่าน ซึ่งหากเทียบกับการสอบเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือ Japanese Language Proficiency Test แล้ว จะต้องอยู่ในระดับที่ไม่น้อยกว่า N4 หรือระดับ A2 ของการสอบ JFT – Basic

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/overseas หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02-245-6708 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ในวันและเวลาราชการ