กรมการจัดหางาน แนะ ประชาชนใช้บริการช่องทางออนไลน์ปลอดโควิด-19 RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยมาตรการลดเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 รับลูกศบคแนะนำประชาชนเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ แทนการติดต่อราชการ  สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่นมีนโยบายเข้มงวด ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งในส่วนของกรมการจัดหางานได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ คนหางานและประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ทราบวิธีป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

นายสุชาติฯ กล่าวว่า “ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้บางจังหวัดต้องมีมาตรการที่เข้มงวดในการจำกัดการเดินทางไปสถานที่สาธารณะต่าง  รวมทั้งสถานที่ราชการต้องหยุดให้บริการทำให้ประชาชนต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อจากผู้อื่น ซึ่งมาตรการที่สำคัญคือ การงดเว้นไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) สอดรับกับนโยบายรัฐบาล และมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคโควิด-19 กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่าง  สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ (E – Services) ดังนี้

1. ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ใช้บริการได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือไทยมีงานทำ.com

2. ระบบขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  ที่  empui.doe.go.th

3. ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

4. ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง /แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ได้ที่ toea.doe.go.th

5. ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทาง Application ชื่อ  e-inform ”  อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ คนหางานและประชาชน ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการ  สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน