กรมการจัดหางาน เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ ผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” RSS

 

กรมการจัดหางาน บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เตรียมพร้อมช่วยเหลือส่งเสริมการมีงานทำ/การประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” ที่ประสงค์จะหางานทำ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ขอให้เตรียมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 ที่อาจจะติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งล่าสุดได้สั่งการสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมแล้ว ที่ผ่านมากรมการจัดหางาน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำโดยการจัดสาธิต การฝึกทักษะอาชีพอิสระระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะแนวอาชีพ ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำการประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ การหาทำเล การคำนวณ การหาแหล่งเงินทุน และบริหารจัดการ รับลงทะเบียนและบริการจัดหางานให้แก่ผู้พ้นโทษที่ประสงค์จะหางานทำ โดยมีการประสานงานข้อมูลกับศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) ของกรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการแนะแนวและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้ง กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ รู้แหล่งฝึกอาชีพ รู้ทิศทางตลาดแรงงาน ทั้งสามารถวางแผนการเลือกประกอบอาชีพ/เลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และหรือได้รับการส่งเสริมให้มีงานทำ มีรายได้ หรือได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือระหว่างถูกคุมขัง เพื่อให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยของสังคม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการและกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน www.doe.go.th/vgnew หรือติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว