​กรมการจัดหางาน !! ให้บริการแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ RSS

 

กรมการจัดหางาน นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลงทะเบียนหางาน แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง และแจ้งการเดินทางกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry) โดยสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th เป็นบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานในการติดต่อราชการ

กระทรวงแรงงาน โดยนายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการแก่คนหางานในการลงทะเบียนหางาน แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง และแจ้งการเดินทางกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry) กรณีที่กลับมาพักและจะกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศ กับนายจ้างเดิม โดยลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ www.toea.doe.go.th ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ตก็สามารถมาติดต่อได้ที่สำนักงาน จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ใกล้บ้าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้รับบริการ และมีความโปรงใสในกระบวนการพิจารณาอนุญาต เป็นการสนองนโยบาย Zero Corruption ของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 9 มกราคม 60 มีผู้มาใช้บริการแล้วจำนวน 1,150 คน

นายสิงหเดชฯ กล่าวต่อว่า การให้บริการดังกล่าวจะช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการให้กับแรงงาน อีกทั้งยังสามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694