กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พร้อมให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ RSS

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยแผนยกระดับการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการจัดหางาน เร็วๆนี้ ต่อยอดระบบเดิม เปิดตัวระบบใหม่ ลดขั้นตอนยืนยันตัวตนซ้ำ และยกเลิกการเรียกรับเอกสารที่ออกโดยราชการเพิ่ม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำต่อการเข้าถึงข้อมูล การบริการ และสวัสดิการของภาครัฐสำหรับประชาชน โดยยึดแนวปฏิบัติตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผลักดันให้ทุกส่วนราชการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการภาครัฐ  ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป 

"กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน สู่การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการทำงานและการให้บริการของภาครัฐจะปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลและใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  โดยประชาชนสามารถติดต่อ ขออนุญาต จดทะเบียน แจ้ง ขอรับบริการ รับ-จ่ายเงินทางออนไลน์  จัดส่ง-ขอรับเอกสารกับหน่วยงานของกระทรวงแรงงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสามารถยื่นเอกสารต้นฉบับได้โดยไม่ต้องจัดทำสำเนาหรือรับรองสำเนา ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายลดขั้นตอนการติดต่อราชการได้เป็นอย่างดี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานมีภารกิจหลากหลายด้านและมีความแตกต่างกัน โดยปัจจุบันมีการให้บริการตามภารกิจต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ (E – Services) ได้แก่ 

1. ผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน สามารถใช้บริการได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com  

2. ขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  ใช้บริการได้ที่  empui.doe.go.th 

3. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com  

4. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง /แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ใช้บริการได้ที่ toea.doe.go.th 

5. แจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทาง Application ชื่อ  e-inform  และ

        6. ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ที่ e-workpermit.doe.go.th  

“ สำหรับปี 2564  กรมการจัดหางานมีเป้าหมายเปิดตัวโครงการ Job Demand Open Platform โดยใช้ระบบ DOE Data center จัดทำฐานข้อมูลกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูลระบบบริการของกรมการจัดหางานทุกภารกิจซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่งานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมทั้งการให้บริการด้วยระบบ Single Sign on หรือการยืนยันตัวบุคคลเพียงครั้งเดียว และสามารถใช้บริการระบบหลายระบบได้ ซึ่งจะลดขั้นตอนการติดต่อและพิสูจน์ตัวตนกับกรมการจัดหางาน “ นายไพโรจน์ฯ กล่าว