ชนกลุ่มน้อยทำงานนอกพื้นที่ได้ทุกประเภทงานแล้ว ! RSS

 

ชนกลุ่มน้อยและคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานขออนุญาตทำงานได้ทุกประเภทงานแล้ว กรณีออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่เพื่อไปทำงานกับนายจ้างต่อนายอำเภอในเขตพื้นที่ ขณะที่แรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า และกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถทำงานได้ตามความจำเป็นของกิจการ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานทั้งจังหวัดตามความจำเป็นหรืออนุญาตทำงานในหลายจังหวัดต่อเนื่องกัน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรืออยู่อาศัยในประเทศไทย เป็นเวลานานทำงานได้ทุกประเภทงาน และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานจะประสบปัญหาถูกตรวจสอบจับกุมเมื่อออกนอกเขตพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมการจัดหางานหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือแรงงานในกรณีดังกล่าว

ด้านนายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการ-จัดหางานได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของชนกลุ่มน้อย และคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน เพื่อขออนุญาตทำงานให้สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้คนต่างด้าวดังกล่าวสามารถทำงานได้ทุกประเภทงาน โดยในเบื้องต้นที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงแนวทางการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณาออกนอกเขตพื้นที่ ใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ 3 วันทำการ โดยยื่นคำขอ 1 วัน พิจารณาอนุญาต 2 วัน ซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ หากยกเลิกการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จะกระทบกับการพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่กับแรงงานบางกลุ่มเนื่องจากไม่มี ถิ่นที่อยู่ถาวร ซึ่งจะส่งผลต่อการให้สัญชาติในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า และกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถทำงานได้ตามความจำเป็นของกิจการ โดยอาจพิจารณาอนุญาตทำงานทั้งจังหวัดตามความจำเป็น หรืออนุญาตทำงานในหลายจังหวัดต่อเนื่องกัน เช่น กรณีกิจการขนส่งสินค้าในจังหวัดที่มีระยะทางไกล และต้องผ่านจังหวัดอื่น ๆ ระหว่างเดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694