​กรมการจัดหางาน แนะ!! คนหางานตรวจสอบบริษัทจัดหางาน หลังพบ ใบอนุญาตจัดหางานสิ้นสภาพ 1 แห่ง RSS

 

กรมการจัดหางาน ตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ พบสิ้นสภาพ 1 แห่ง เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

กระทรวงแรงงาน โดยนายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้คนงานทำงาน ในประเทศ พบสิ้นสภาพ 1 แห่ง คือ บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1159/2549 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 729/54 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ฉะนั้น ใบอนุญาตจัดหางานดังกล่าวจึงสิ้นสภาพ ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายสิงหเดชฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานและตำแหน่งงานก่อนไปทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0-2248-6763 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694