รมว.แรงงาน คาดโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ หากละเลยไม่ตรวจสอบ จับกุม ดำเนินคดี คนต่างด้าว และนายจ้างที่กระทำผิด มีโทษผิดวินัย และอาจได้รับโทษทางอาญา RSS

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  โดยประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและป้องกันการลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งย้ำเตือนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หากพบว่าเจ้าหน้าที่พบการกระทำความผิดแล้วไม่ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม หรือดำเนินคดีกับคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ จะถือว่ากระทำผิดวินัย และอาจได้รับโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน สั่งการให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทั้งยังกำชับเจ้าหน้าที่ หากพบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จะมีโทษทางวินัย และโทษทางอาญาไม่มีละเว้น นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานขอฝากถึงพี่น้องแรงงานต่างด้าว ให้เคารพกฎหมายของประเทศไทย อย่าลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย เพราะหากเป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกกฎหมายแล้ว กรณีเจ็บป่วย หรือติดเชื้อโควิด -19 จะได้รับการคุ้มครองและรักษาตามสิทธิประกันสุขภาพ หรือหากอยู่ในกิจการที่มีประกันสังคม จะถือเป็นผู้ประกันตนและได้รับการดูแลรักษาตามสิทธิ ไม่ต่างจากคนไทย ทั้งสามารถทำงานอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่ต้องคอยหลบหนีการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม หรือดำเนินคดีกับคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการที่กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694