ครม.เห็นชอบขยายเวลาตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงานให้ต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 63 RSS

 

วันที่ 8 มิถุนายน 64 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการ ให้ต่างด้าวกลุ่มมติ 29 ธ.ค. 63 ตรวจโควิด-19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.48) ออกไปถึง 13 ก.ย. 64 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ยังคงมีความรุนแรง และพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 70 ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ อันเป็นพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวทำงานหนาแน่น ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องระดมทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยรวม จึงจำเป็นต้องชะลอหรือยับยั้งการการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

“คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต. 48) กับกรมการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์ของคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 ประกอบกับมติครม.เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64 และมติครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 ที่จากเดิมจะสิ้นสุดภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64 เป็นวันที่ 13 ก.ย. 64  สำหรับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ให้ดำเนินการถึงวันที่ 16 มิ.ย. 64 และผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ต.ค. 64 ตามแนวทางที่กำหนดเดิม ในส่วนคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนแบบไม่มีนายจ้าง ให้ขยายระยะเวลาการจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) ไปถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลุล่วง สามารถขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพไปพร้อมกัน ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากผลการดำเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 (ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 64 - 31 พ.ค. 64) มีคนต่างด้าวลงทะเบียนออนไลน์ทั้งสิ้น จำนวน 654,864 คน แบ่งเป็น คนต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อ (มีนายจ้าง) 601,027 คน และยังไม่ดำเนินการ 53,837 คน ซึ่งจากคนต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติบัญชีรายชื่อจำนวน 601,027 คน กรมการจัดหางานได้สำรวจและคัดแยกข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีการลงข้อมูลซ้ำซ้อนถึง 50,972 คน เป็นคนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนและเดินทางกลับไปแล้ว 29,000 คน เป็นผู้ติดตาม 25,000 คน รวม 104,972 คน ทำให้คงเหลือคนต่างด้าวที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 496,055 คน ซึ่งล่าสุดจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แล้ว 485,263 คน ผ่านการตรวจโควิด - 19 แล้ว 339,331 คน ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.48) แล้ว 239,654 คน และจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ แล้ว 52,326 คน

“ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ”  อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว