กระทรวงแรงงาน สัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 64 แบบออนไลน์ RSS

 

กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เตรียมความพร้อมครู อาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 155 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มอบยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไว้ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ ทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ที่มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยเผชิญภาวะการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การระบาดของโรคโควิด - 19 และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การเตรียมความพร้อมของบุคคลากรเครือข่ายด้านการแนะแนวอาชีพให้สามารถแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษาที่จะเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของชาติได้จึงมีความสำคัญยิ่ง

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เห็นถึงความสำคัญของการจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งประกอบด้วย ครูแนะแนว ครู อาจารย์ บุคลากรทางด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานที่เกี่ยวข้องด้านการแนะแนวอาชีพในกรุงเทพมหานคร ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อการแนะแนวหรือให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในการเลือกเรียน เลือกประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ลดปัญหาการผลิตกำลังแรงงานไม่ตรงกับความต้องการ  ตลอดจนให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงพระราชปณิธานใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" และเพื่อให้โครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผล ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินการด้านการแนะแนวอาชีพระหว่าง

กรมการจัดหางานกับหน่วยงานทางด้านการศึกษา โดยในปีนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 155 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ตามมาตรการควบคุมโรคของศบค.” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในภาวะปกติแบบใหม่หรือ New Normal หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิต การทำงาน การประกอบอาชีพ ซึ่งเครือข่ายด้านการแนะแนวอาชีพที่ผ่านการสัมมนาในครั้งนี้จะถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบ “เทรนด์อาชีพมาแรงในศตวรรษที่ 21” “อุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์” “องค์ความรู้จิตอาสา” และ “ทักษะที่ต้องเรียนรู้เพื่อรับมือกับโลกของการทำงานในอนาคตการรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจประกอบอาชีพ และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการผลิตกำลังแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน ที่นอกจากจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคตแล้วยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย