“กระทรวงแรงงาน” จับมือ “โอสถสภา” ร่วมโครงการ Life must go on พลังเพื่อก้าวต่อไป RSS

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง สนับสนุนส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มูลค่า 20,000 บาทต่อคน ในพื้นที่ 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยาและสระบุรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับทุกหน่วยงานราชการ ให้ดูแลประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุดตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานที่สังกัด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งครอบคลุม เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย 

“ภาครัฐ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และภาคเอกชน โดยบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีอาชีพที่เหมาะสม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี โดยร่วมมือต่อยอด “โครงการ Life must go on พลังเพื่อก้าวต่อไป” ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ซึ่งกรมการจัดหางานจะเป็นผู้สนับสนุนรายชื่อ และประสานงานเพื่อคัดเลือกผู้เข้าเกณฑ์คุณสมบัติ ด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเป็นผู้สนับสนุนฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 หลังจบหลักสูตรดังกล่าว โอสถสภาและภาคีจะร่วมสนับสนุนส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ผู้เข้าเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 25 คน ภายในเดือนกันยายน 2564 มูลค่า 20,000 บาท/คน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 500,000 บาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 คนพิการซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งขณะนี้กองส่งเสริมการมีงานทำ ได้แจ้งคุณสมบัติของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามหลักเกณฑ์ ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนอาชีพให้สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 - 4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เพื่อคัดเลือกผู้พิการเข้าร่วม “โครงการ Life must go on พลังเพื่อก้าวต่อไป” โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. อายุ 18-60 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

2. ขึ้นทะเบียนคนพิการ หรืออยู่ระหว่างการรอขึ้นทะเบียนคนพิการ 

3. ผู้พิการเป็นผู้หารายได้ให้ครอบครัว หรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้หารายได้หลักที่ดูแลคนพิการ (ระบุตามหลังบัตรคนพิการ หรือรับรองจากผู้นำชุมซนว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการ)

4. มีความประพฤติดี ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน

5. มีความสนใจในการประกอบอาชีพ มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

6. ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานอื่น เช่น มาตรา 33,34,35

สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์ร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 – 4  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการคัดสรร จะได้รับแจ้งและเริ่มฝึกอบรมการประกอบอาชีพคนพิการ ตามอาชีพที่ภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ อาทิ ตัดผม ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำอาหาร/ขนม  นวดแผนไทย ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับอุปกรณ์ประกอบอาชีพ มูลค่า 20,000 บาท/คน