​แรงงานลาวเฮ ! ทางการลาวเตรียมส่งคนตรวจสัญชาติ ดีเดย์ เดือนพฤษภาคมศกนี้ RSS

 


กระทรวงแรงงานไทยร่วมประชุมระดับวิชาการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างงาน กับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว ทางการลาวเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสัญชาติแรงงานลาวเดือนพฤษภาคมนี้

กระทรวงแรงงาน โดย นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ประชุมระดับวิชาการไทย-ลาว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี และได้นำข้อสรุปจากที่ประชุมมาจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานให้มีความก้าวหน้าและเป็นรูปธรรม ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานระหว่างกระทรวงแรงงาน โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กับ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว โดย ดร.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อให้การจ้างแรงงานลาวและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งสองประเทศ โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการตรวจสัญชาติแรงงานลาว ซึ่งผลการประชุมสรุปได้คือ 1) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลาวอยู่ระหว่างรอแผนการอนุมัติจากรัฐบาลลาวในการเข้ามาตรวจสัญชาติ 2) ฝ่ายไทยจะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลรายชื่อแรงงานลาวที่ถือบัตรสีชมพูทั้งหมดพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจัดส่งให้ทางการลาว เพื่อใช้ในการตรวจสัญชาติต่อไป 3) กระทรวงแรงงานของไทยจะประชาสัมพันธ์ให้แรงงานลาวเตรียมเอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการยื่นตรวจสัญชาติ และกำชับนายจ้างไม่ให้ยึดเอกสารของแรงงานไว้ หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการตรวจสัญชาติได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 4) กรณีชื่อของแรงงานในบัตรสีชมพูไม่ตรงกับ CI หรือ Passport ทางการลาวจะออกหนังสือรับรองเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 5) แรงงานลาวที่มีบัตรสีชมพู แต่ต่อมาภายหลังได้ CI หรือ Passport แล้ว ขอให้รีบนำ CI หรือ Passport ไปยื่นที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจลงตราวีซ่า ภายใน 15 วัน นับแต่ได้เล่ม CI หรือ PP และเร่งดำเนินการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ต่อไป

แรงงานลาวที่ต้องตรวจสัญชาติมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ (รวมถึงผู้ติดตาม) หมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีจำนวน 4,868 คน และกลุ่มที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) ในกิจการประเภทอื่นๆ มีจำนวน 71,442 คน ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะต้องเข้ารับการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) จะหมดอายุ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับหนังสือเดินทาง (Passport) และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานได้ โดยแรงงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำสามารถทำงานได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ส่วนแรงงานในกิจการประเภทอื่นสามารถทำงานได้ถึง 4 ปี โดยต่ออายุใบอนุญาตได้คราวละ 2 ปี

นายวรานนท์ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ช่วงสงกรานต์ปีนี้ คสช. ได้ผ่อนผันให้แรงงานที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมประเพณีสงกรานต์ได้ในระหว่างวันที่ 10 - 30 เมษายน 2560 และได้รับการผ่อนผันให้ เดินทางเข้า-ออกนอกราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ ส่วนแรงงานที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือรับรองบุคคล (CI) ที่ประเทศต้นทางออกให้ สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ตามปกติ แต่ต้องขอวีซ่าเข้า-ออก หรือที่เรียกว่า Re-Entry จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองนั้นๆ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอ Re-Entry Visa เป็นกรณีพิเศษด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694