กรมการจัดหางานจับมือ BOI และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำระบบ E-Service ให้บริการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน RSS

 

กรมการจัดหางานจับมือ BOI และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นำระบบ E-Service ให้บริการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินโครงการพัฒนาระบบนำร่องการจัดหาและพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ซึ่งเมื่อวันก่อนได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เกี่ยวกับเทคนิคและหลักการของระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ณ อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เป็นการให้บริการยื่นคำร้องและพิจารณาคำร้องแบบ Online : Single Entry ผ่านระบบนำร่อง Single Window ซึ่งเป็นช่องทางบริการที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัย เป็นการให้บริการแบบ E-Service ลดการมาติดต่อด้วยตนเองของผู้ใช้บริการ ลดการใช้เอกสารและไม่ขอข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว เนื่องจากใช้ข้อมูลร่วมกัน เข้าใจง่ายและสอดคล้องกัน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและเปิดเผยหลักเกณฑ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง ทั้งยังดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติในขั้นการพิจารณา

ระบบดังกล่าวนี้จะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับการให้บริการของภาครัฐให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสารซ้ำซ้อน มุ่งสู่การเป็น SMART THAILAND ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบจุดเดียว ทันที และทั่วไทย โดยในปีงบประมาณ 2560 (เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) มีผู้มาใช้บริการศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน จำนวน 19,213 คน เฉลี่ย 3,843 คน/เดือน นายวรานนท์ กล่าว