กรมการจัดหางาน แจงมาตรการต่างด้าวหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน RSS

 

กรมการจัดหางาน แจงมาตรการต่างด้าวหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. กรมการจัดหางาน แถลงข่าวมาตรการหลังการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าววันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ระบุชัดไม่ขยายการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว หากพ้นกำหนดแล้วจะดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำความผิด อย่างเข้มงวดตามนโยบาย“ผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน”

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ถือบัตรอนุญาตทำงานชั่วคราวหรือบัตรสีชมพูและอยู่ระหว่าง การขอพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางซึ่งครบกำหนดแล้วในวันที่ 31 มีนาคม 2559 สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อได้เป็นระยะเวลา 2 ปี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวมาด้วยตนเองพร้อมใบอนุญาตทำงานชั่วคราวหมดอายุไปตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพและมารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) ใหม่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559 ปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ขออนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) ใหม่ตามมติ ครม.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน– 11 กรกฎาคม 2559 มาจดทะเบียนทั้งสิ้น 786,743 คน เป็นแรงงานต่างด้าว จำนวน 769,525 คน(เมียนมา 447,013คน ลาว 44,499คน กัมพูชา 278,013 คน) ผู้ติดตาม จำนวน 17,218 คน (เมียนมา 8,426 คน ลาว 1,263 คน กัมพูชา 7,529 คน ซึ่งหากพ้นกำหนดวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 แล้วกรมการจัดหางานจะดำเนินมาตการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำความผิดตามนโยบาย“ผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน”โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ อาทิ กองทัพบก กองทัพเรือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นายอารักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ สถานประกอบการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่ง คสช. ที่ 100/2557 ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2558-30 มิ.ย.2559 ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของสถานประกอบการ จำนวน 2,356 แห่ง ตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าว จำนวน 40,371 คน ดำเนินคดี นายจ้าง/ สถานประกอบการไปแล้ว จำนวน 168 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 962 คน คน (เมียนมา จำนวน 454 คน ลาว จำนวน 62 คน กัมพูชา จำนวน 337 คน และสัญชาติอื่น จำนวน 109 คน) ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่ง คสช. ที่ 101/2557 ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ภูมิภาค (76 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2558-30 มิ.ย.2559ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของสถานประกอบการจำนวน 2,208 แห่ง ตรวจการทำงานของแรงงานต่างด้าว จำนวน 42,094 คนดำเนินคดี นายจ้าง/สถานประกอบการไปแล้ว จำนวน 198 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 1,252 คน (เมียนมา จำนวน 714 คน ลาว จำนวน 76 คน กัมพูชา จำนวน 334 คน และสัญชาติอื่น จำนวน 128 คน)