ไปทำงานต่างประเทศควรสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์คุ้มค่า จ่ายครั้งเดียว ... คุ้มครองตลอดระยะเวลาการจ้างงาน RSS

 

กรมการจัดหางาน แนะแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศควรสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองดูแลหากประสบอันตรายหรือประสบปัญหาเมื่อไปหรือจะไปทำงานต่างประเทศ จ่ายเพียงครั้งเดียว แต่ให้การคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างงาน

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือคนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศให้เดินทางกลับประเทศไทย ให้การสงเคราะห์แก่แรงงานไทยซึ่งไปหรือจะไปทำงานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้แก่ คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน หรือกรมการจัดหางานจัดส่ง ส่วนคนหางานที่แจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเองสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ตามความสมัครใจ โดยจ่ายค่าสมาชิกฯ ในอัตรา 300 – 500 บาทต่อคนตามอัตรากำหนดของประเทศที่เดินทางไปทำงาน ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว แต่คุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง และคุ้มครองต่อไปอีก 5 ปีหากยังทำงานอยู่ในต่างประเทศ โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือมีหลายกรณี เช่น ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศจะช่วยเหลือให้กลับประเทศไทย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิตสงเคราะห์แก่ทายาทโดยธรรมและค่าจัดการศพในต่างประเทศ ประสบอันตรายทั้งก่อนไปและทำงานแล้ว กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุการประสบอันตรายและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศจนไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ประสบปัญหาต่างๆ ในต่างประเทศตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เนื่องจากเป็นโรคต้องห้ามและห้ามทำงานหรือเนื่องจากปัญหาความไม่สงบ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้น ๆ ประกาศกำหนดแล้ว หรือค่าจ้างทนายความเนื่องจากถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิได้กระทำโดยเจตนา เป็นต้น ซึ่งอัตราการสงเคราะห์เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
นายอารักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาชิกกองทุนฯจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า รวมทั้งมีความมั่นใจในการไปทำงานต่างประเทศ โดยมีกองทุนฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับตนเองและครอบครัว หากต้องประสบปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จึงขอเชิญชวนแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีแจ้งการทำงานด้วยตนเองสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 โทร. 0 2245 6710 -11 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694