นายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ รีบ ! พาแรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา ไปจดทะเบียนก่อนหมดเขต 31 กรกฎาคม 2559 และ 22 สิงหาคม 2559 RSS

 

นายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ รีบ ! พาแรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา ไปจดทะเบียนก่อนหมดเขต 31 กรกฎาคม 2559 และ 22 สิงหาคม 2559


กรมการจัดหางานแจ้งเตือนนายจ้างในกิจการประมงทะเลรีบพาแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว กัมพูชาไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2559 และในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และจะไม่มีการขยายระยะเวลาการจดทะเบียนหรือเปิดให้มีการจดทะเบียนใหม่แต่อย่างใดหากลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชาในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ให้ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาในกิจการประมงทะเล จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยการอนุญาตทำงานให้เริ่มตั้งแต่วันที่อนุญาตถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เท่ากันทุกคน และแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดการขอจดทะเบียนฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ขยายการดำเนินการต่อไปอีกตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 22 สิงหาคม 2559 โดยการอนุญาตทำงานให้เริ่มตั้งแต่วันที่อนุญาตถึงวันที่22 กุมภาพันธ์ 2560เท่ากันทุกคนซึ่งขณะนี้ใกล้จะหมดระยะเวลาการจดทะเบียนฯแล้ว ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างทั้ง 2 ประเภทกิจการรีบพาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติ ถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือกับกรมการปกครอง และขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมทั้งตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองว่าไม่เป็นโรคที่ห้ามอนุญาตให้ทำงาน และประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดภายในเวลาที่กำหนด อย่าลังเลหรือรีรอเนื่องจากการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีความผิดปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทํางานจะมีความผิดจําคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

นายอารักษ์ฯ กล่าวอีกว่า แรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชาในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่จดทะเบียนในครั้งนี้เป็นคนละกลุ่มกับที่จดทะเบียนซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และขอย้ำว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาการจดทะเบียนหรือเปิด ให้มีการจดทะเบียนใหม่แต่อย่างใด ซึ่งขณะนี้มียอดการจดทะเบียนฯ ในกิจการประมงทะเลจำนวน 48,795 คน นายจ้าง 14,393 ราย ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจำนวน 125,695 คน แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าว 122,907 คน ผู้ติดตาม 2,788 คน นายจ้าง 12,786 ราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694