​กระทรวงแรงงานเตรียมคลอดพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพิ่มบทลงโทษนายจ้างกระทำผิด....เริ่มต้นที่ 4 แสนบาท RSS

 

กระทรวงแรงงานเตรียมคลอดพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพิ่มบทลงโทษนายจ้างกระทำผิด....เริ่มต้นที่ 4 แสนบาท

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่าง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ...รวบกฎหมาย 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว เน้นการให้ความคุ้มครอง อำนวยความสะดวกให้กับทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว การเพิ่มโทษนายจ้างที่กระทำผิดกฎหมาย สร้างระบบการจ้างงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม คาดประกาศใช้กลางเดือนมิถุนายนนี้

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้จัดทำร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ...ขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวครอบคลุมทั้งระบบ สามารถแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวได้ เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรวมกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ไว้เป็นฉบับเดียว โดยเติมส่วนที่ขาดและแก้ส่วนที่บกพร่อง มีสาระสำคัญเช่น เพิ่มบทกำหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น อาทิ นายจ้างรับคนต่างด้าวทํางานที่ห้ามคนต่างด้าวทํา / รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน / รับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทํางาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 - 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน นายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน ขณะที่คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท และหากคนต่างด้าวใดทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยกำหนดโทษผู้ใดประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 - 1,000,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งยังกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างและผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครอง และมีกลไกการร้องทุกข์ และเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับความเสียหายจากการที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายกําหนด

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวอีกว่า ร่าง พ.ร.ก.ฉบับใหม่นี้มีโทษรุนแรงสำหรับนายจ้างหรือผู้กระทำผิดมากขึ้น จึงขอให้นายจ้างเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานกับตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้รีบดำเนินการให้ถูกต้อง จะได้สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง สำหรับร่างพระราชกำหนดนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในกลางเดือนมิถุนายนนี้ หากมีข้อสงสัยและต้องการความช่วยเหลือขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694