​กระทรวงแรงงานต่อยอดโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม ช่วยผู้ด้อยโอกาสมีงานทำ สร้างกำลังแรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม ร่วมมือภาคเอกชนและสถานศึกษาสร้างโอกาสผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าเข้าทำงานจริงในสถานประกอบการควบคู่กับการศึกษาต่อในสถานศึกษา มีงานทำ มีเงินเดือน มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น สถานประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับเด็กรุ่นใหม่นิยมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งยังประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ทำงานควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือ จากสภาพดังกล่าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทำโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยโครงการ 3 ม. เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับสถานศึกษาและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่าให้เข้าทำงานจริงในสถานประกอบการขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา ช่วยให้มีวุฒิการศึกษา ที่สูงขึ้น มีรายได้ระหว่างเรียนโดยการฝึกอาชีพหรือทำงานในสถานประกอบการและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน/ลูกจ้างของสถานประกอบการ ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนนักศึกษาในโครงการ 3 ม. ได้ศึกษาต่อในระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี หลังจบการศึกษาเพื่อจะได้ปรับอัตราค่าจ้าง/ตำแหน่งงานในระดับสูงขึ้น สร้างโอกาสก้าวหน้าตามความสามารถในสายงานของตน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพและผลิตภาพแรงงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะเพื่อรองรับตลาดแรงงานเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เช่น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) เป็นต้น บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ เช่น บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทเฟดเดอรัล อิเลคตริค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า SHARP บริษัทยัมเรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) แบรนด์ KFC บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด เป็นต้น

ในปีงบประมาณ 2559 มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,000 คน มีผลการดำเนินงานคือ ประชาชนที่ต้องการมีงานทำและศึกษาต่อสมัครเข้าร่วมโครงการและเข้ารับการสัมภาษณ์งานจากสถานศึกษาและสถานประกอบการจำนวน 4,431 คน ผ่านการสัมภาษณ์งาน จำนวน 2,450 คน และในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - เมษายน 2560) เป้าหมาย 4,000 คน ผลการดำเนินงาน ประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,624 คน ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 517 คน ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 นายวรานนท์ กล่าว