ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าใช้งานระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) บนเว็บไซต์ www.entrythailand.go.th RSS

 

สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าใช้งานระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) บนเว็บไซต์ www.entrythailand.go.th  ซึ่งเป็นการรวบรวมระบบการให้บริการนักท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวมาไว้ในที่เดียวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการใช้ข้อมูลบริการต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ได้เห็นชอบเรื่องการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

www.entrythailand.go.th