สรุปสาระสำคัญ “ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ... “ RSS

 

เพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 เนื่องจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มีบทบัญญัติที่ยังไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการทำงานของคนต่างด้าวได้ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว


ดาวน์โหลด