​กรมการจัดหางานให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้เอกสาร เข้าถึงบริการได้รวดเร็ว RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้บริการประชาชน คนหางานด้วยระบบ E-Service เน้นเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการจัดหางานผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นสมาร์ทจ๊อบ เซ็นเตอร์ ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และบริการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้แบบทุกที่ ทุกเวลา กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วยการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโดยเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดเอกสาร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน แต่สามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา นำไปสู่การให้บริการระบบ E-Service ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้บริการในหลากหลายภารกิจของกรม เช่น การให้บริการจัดหางานผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่น SMART JOB CENTER ให้บริการค้นหาตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารทั้งระบบ iOS และระบบแอนดรอยด์ (Android) บน Smart phone/ tablet โดยคนหางานที่ลงทะเบียนในโมบายแอพพลิเคชั่น ระบบจะแนะนำงานที่ตรงกับคุณสมบัติของคนหางานในรูปแบบ auto matching และคนหางานสามารถดูรายละเอียดแต่ละตำแหน่งงานและสมัครงานได้ไม่จำกัดตำแหน่งซึ่งผู้สมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถส่งข้อความโต้ตอบหากันเพื่อนัดสัมภาษณ์งานได้ด้วยตนเอง ขณะนี้มีผู้ใช้บริการผ่านระบบนี้จำนวน 18,355 คน นอกจากนี้ ยังให้บริการจัดหางานต่างประเทศ โดยให้บริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง และแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย (Re-entry) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการจำนวน 30,843 คน ขณะเดียวกันกรมการจัดหางานยังให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index โดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองเพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการในระบบดังกล่าวผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และการบริการดังกล่าวยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้อีกด้วย ขณะนี้มีผู้ประกันตนฯ ปีงบประมาณ 2560 มีผู้ใช้บริการจำนวน 522,661 คน นอกจากนั้น ยังให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ “DoE Help Me” ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme รวมทั้งยังให้บริการแก่นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว หรือประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวได้อีกด้วย ซึ่งให้บริการ 6 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม สามารถใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการจำนวน 87 คน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการด้านต่าง ๆ ด้วยระบบ E-Service ดังกล่าว นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการแล้วยังเป็นการป้องกันการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบจากเจ้าหน้าที่อีกด้วย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้บริการได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694