อธิบดีกรมการจัดหางานเยี่ยมคนงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์ ย้ำ ! ดูแลคนงานไทย ปี ’60 มีรายได้ส่งกลับประเทศมากขึ้น RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมคนงานไทยในสวีเดนและฟินแลนด์ พร้อมเข้าพบหารือเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ให้ความคุ้มครองด้านสวัสดิการ สัญญาจ้าง สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงาน พร้อมเจรจาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีเงื่อนไขพิเศษ ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยในปี 2560 คนงานไทยสามารถส่งรายได้กลับประเทศได้มากขึ้น

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการตรวจเยี่ยมคนงานไทยไปเก็บผลไม้ป่า (ลูกเบอรรี่) ที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ที่ผ่านมาว่า ในปี 2560 คนงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนและฟินแลนด์ จำนวนทั้งสิ้น 5,093 คน เป็นสวีเดน 2,903 คน ฟินแลนด์ 2,190 คน โดยสวีเดนเป็นการเดินทางโดยนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน คนงานเสียค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางจำนวน 75,000 บาท (ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่ารถโดยสาร ค่าดำเนินการด้านเอกสาร) สำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเช่ารถและค่าน้ำมันเชื่อเพลิงที่ใช้ในการเดินทางไปทำงานคนงานเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มที่สวีเดน คนงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของสวีเดน โดยมีสัญญาจ้าง ใบอนุญาตทำงาน ประกันสุขภาพและประกันเงินเดือนขั้นต่ำ 20,676 โครนาสวีเดนต่อเดือน (ประมาณ 80,429 บาท) ขณะที่ประเทศฟินแลนด์เป็นการเดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ระยะเวลา 90 วันเพื่อเก็บผลไม้ป่า โดยบริษัทรับซื้อผลไม้ของฟินแลนด์จะแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานในประเทศไทยและจำนวนโควตาคนงานเก็บผลไม้ป่ามายังกรมการจัดหางาน จากนั้นผู้ประสานงานจะรวบรวมรายชื่อและเอกสารของคนงานไปยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เมื่อคนงานได้วีซ่าจึงจะไปแจ้งการเดินทางด้วยตนเองที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือกรมการจัดหางาน มีค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง จำนวน 65,000 บาท (ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันชีวิต ค่ารถโดยสาร ค่าดำเนินการด้านเอกสาร) สำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเช่ารถและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทางไปทำงานคนงานเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ฟินแลนด์ มีประกันชีวิตแต่ไม่มีประกันเงินเดือนขั้นต่ำจากการพบปะเยี่ยมเยียนคนงานที่แคมป์ของทั้ง 2 ประเทศ พบว่า คนงานพอใจกับสภาพความเป็นอยู่อาคารที่พักและ

สิ่งอำนวยความสะดวก ออกไปเก็บผลไม้ช่วง 05.00-20.00 น. ในพื้นที่ป่าสนและบนภูเขา สภาพอากาศกลางวันแดดจัด บางวันมีฝนตก ช่วงเย็นอากาศหนาว ต้องใช้ความอดทนในการทำงาน ในปีนี้ผลไม้ป่าราคาดี โดยรายได้จะผ่านเข้าบัญชีส่วนตัวลูกจ้าง พร้อมหักหนี้สินกู้ยืมเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางมาทำงาน โดยส่วนใหญ่จะกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผ่านบริษัทนายจ้างไทย คนงานจะมีรายได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วประมาณ 100,000-120,000 บาทต่อคน ทำให้มีรายได้ส่งกลับประเทศได้มากขึ้น ในส่วนของปัญหาที่พบคือ ราคาผลไม้แต่ละปีไม่แน่นอน ไม่มีการประกันราคาผลไม้ล่วงหน้า และที่ประเทศฟินแลนด์ไม่มีประกันรายได้ และยังมีความเสี่ยงเรื่องราคาผลไม้และพื้นที่ในการเก็บผลไม้ เพราะคนงานไม่สามารถทราบราคาผลไม้และพื้นที่ในการเก็บผลไม้ล่วงหน้าได้ ทำให้ต้องย้ายแคมป์ในการทำงานในโอกาสนี้อธิบดีกรมการจัดหางานและคณะได้หารือร่วมกับนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดนเกี่ยวกับการดูแลคนไทยและตลาดแรงงานไทยในสวีเดน ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต สวีเดนและฟินแลนด์ และบริษัทนายจ้างไทย เพื่อรับทราบแนวโน้มความต้องการคนงานไทย ตลอดจนการคาดการณ์ผลผลิตและราคาผลไม้และการดูแลคนงานไทยในด้านต่างๆ นอกจากนี้จะได้หารือกับสถาบันการเงินในการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของคนงานในอัตราสูงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีราคาผลไม้ไม่เท่ากัน ดังนั้นคนงานต้องตัดสินใจให้รอบคอบ และขอย้ำเตือนให้เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 นายวรานนท์ กล่าว