กรมการจัดหางาน แจ้งยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ 1 แห่ง RSS

 

กรมการจัดหางาน แจ้งยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขอยกเลิกใบอนุญาตฯ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน 30 วัน 

นายวรานนท์  ปีติวรรณ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง แจ้งว่า กรมการจัดหางานได้ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี รีซอร์สเซส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1306/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 408/160 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขอยกเลิกใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางานดังกล่าวให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายวรานนท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานก่อนจะตัดสินใจสมัครงาน และขอให้ติดต่อกับบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0-2248-4792, 0-2248-6763 หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694