รายการ ประเภท
จ้างพิมพ์แบบสำรวจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา - กองวิจัยตลาดแรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 3,100 รีม - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการศึกษา วิเคราะห์และทบทวนการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2558 - สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา - กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ และระบบพิสูจน์ตัวตน - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (วีดีทัศน์อาชีพ) - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวมจำนวน 4 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพื่อสำหรับนำมาใช้ในราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือวางแผนการศึกษาสู่ความสำเร็จในการเลือกอาชีพ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 1 รายการ(สปอตโทรทัศน์) - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 1 รายการ(สปอตวิทยุ) - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดงานโครงการสร้างงาน สร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ - สจก.3
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 1 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน - สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดงานโครงการนัดพบแรงงาน เพื่อความสุขของประชาชน - กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 263 264 265 266 >