รายการ ประเภท
จ้างเหมาในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ - กองการเจ้าหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มจำนวน 3 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร - สจก.พื้นที่ 3
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว ปี 2558 และโครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์คู่มือแรงงานไทยการใช้ชีวิตและทำงานในไต้หวัน จำนวน 20,000 เล่ม - สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำหนังสือวางแผนการศึกษาสู่ความสำเร็จในการเลือกอาชีพ - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดงานการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีในระบบ EPS
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์(วีดีทัศน์อาชีพ) - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการผู้แปลข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและวิจัยของเว็บไซต์กองตลาดแรงงานให้เป็นภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือผู้สมัครงาน จำนวน 16,500 เล่ม - กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์จำนวน 2 รายการ - กองการเจ้าหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จัดพิมพ์ใบปลิวอาชีพแบบฉีก - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 4 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว ปี 2558 และ โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำหนังสือข้อมูลอาชีพ - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ -ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือสถิติจัดหางานปี 2557 จำนวน 1000 เล่ม พร้อมซีดีพิมพ์ปกและพิมพ์ลงในแผ่นซีดีพร้อมซอง 4 สี เหมือนปก พร้อมติดด้านในปกหลังของหนังสือ จำนวน 1000 แผ่น - กองแผนงานและสารสนเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสมุดแนะนำศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย "Smart Job CenterW จำนวน 24,000 เล่ม - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 348 349 350 351 352 >