รายการ ประเภท
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือวางแผนการศึกษาสู่ความสำเร็จในการเลือกอาชีพ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 1 รายการ(สปอตโทรทัศน์) - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 1 รายการ(สปอตวิทยุ) - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดงานโครงการสร้างงาน สร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ - สจก.3
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 1 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน - สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดงานโครงการนัดพบแรงงาน เพื่อความสุขของประชาชน - กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา - กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ บริเวณชั้น 8 และ 10,11,12 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 จำนวน 3 คน - สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 4 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จำนวน 1 งาน - สจก.8
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา - กองแผนงานและสารสนเทศ กองวิจัยตลาดแรงงาน และกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 จำนวน 1 งาน - สจก.8
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทำบันทึกการวางแผนอาชีพ(Career Planning) จำนวน 67,000 เล่ม - กองส่งเสริมการมีงานทำ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร - สจก.3
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ของกรมการจัดหางาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว และโครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 408 409 410 411 >