ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว RSS

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว