ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น RSS

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5551-4569