คู่มือตำแหน่งงานว่างวันนัดพบแรงงาน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ผู้ที่ต้องการสมัครงานสามารถสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ได้ทันที โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือตำแหน่งงานว่าง ได้ตามเอกสารแนบ