รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารกรมการจัดหางาน จำนวน 3 ตัว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ(Smsrt Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่องรวมค่าติดตั้ง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางานเร่งดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU พร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดตามมติ ครม.
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เปิด ! จดทะเบียนต่ออายุการทำงานแรงงานต่างด้าวประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 30 ธ.ค 2559 สามารถทำงานได้ถึง 1 พ.ย. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพัด
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers)
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) กิจกรรมขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 3 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ กรุงเทพฯ และอุดรธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นายจ้างที่นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศด้วยตนเอง ต้องวางหลักประกัน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แจ้งแรงงานไทยที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย... เดินทางออกนอกเกาหลีด้วย ความสมัครใจภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน 6 บริษัทจัดหางานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผู้ยื่นคำขออนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ!! ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า1 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 342 343 344 345 346 >  Last ›