รายการ
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน วีไอพี เซอร์วิส]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ไตรคอร์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.เอส.เค แซททิส จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.กราฟีน จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน กล่องดินสอ]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อูนอร์มัส จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เมด เอสซีจี (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ซีบีเอส เวิลด์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ลิงค์รีเทล จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เวิร์คทาเลนท์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอฟ ซี จำกัด]
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 8/2562 เรื่อง สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 [บริษัทจัดหางาน ทาลันตัน เอชอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด]
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 7/2562 พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน ออพติมาเสิร์ช จำกัด]
คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 6/2562 พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด]
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 3/2562 พักใช้ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบ ซี แอล เอ็ม วี จำกัด]
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 2/2562 พักใช้ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยามเอ็ม ทู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด]
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1/2562 พักใช้ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ซีบีเอส เวิลด์ จำกัด]
ยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่คนหางาน เพื่อเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานแห่งชาติ (Employment Permit System: EPS)
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แอคคอร์ด รีซอร์สเซส จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ เวิลด์ รีครูท จำกัด]
 < 1 2 3 4 >  Last ›