คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 1/2560 เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ


Content is not available

ไม่พบข้อมูลในระบบ