ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
24-11-2020 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2
26-10-2020 ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ)
18-09-2020 โครงการเช่าใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศการจัดหางานสำหรับงาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อคนไทยมีงานทำ
15-09-2020 ๋JOB EXPO THAILAND 2020
18-08-2020 โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
17-08-2020 จัดหาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
13-08-2020 การจัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
31-07-2020 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ
12-06-2020 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษางานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563
16-04-2020 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3)
31-03-2020 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน (Job Demand Open Platform)
25-03-2020 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563
24-03-2020 จ้างเหมาบริการรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน(Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
24-03-2020 โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2563
19-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
19-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
19-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 งาน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
19-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 คน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
19-03-2020 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
 1 2 3 >  Last ›