ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
30-11-2022 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ 2566
30-11-2022 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39)
12-10-2022 โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
11-10-2022 โครงการตรวจสอบ ปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายและคนต่างด้าวที่ไม่ดำเนิการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน
30-09-2022 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2566
28-09-2022 การจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28-09-2022 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566
28-09-2022 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะเวลาการจ้างเหมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน)
26-09-2022 โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
26-09-2022 เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลาการเช่าใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
26-09-2022 การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะเวลาการจ้างงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถุงวันที่ 31 มีนาคม 2566)
26-09-2022 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566
21-09-2022 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis YMCKO-K Ribbon พร้อมชุดอุปกรณ์ความสะอาด
19-09-2022 โครงการจ้างเหมาเอกนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service)
15-09-2022 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 (วุฒิ ปวส.) จำนวน 8 อัตรา
15-09-2022 จ้างเหมาล่ามภาษาเมียนมา กัมพูชา และภาษาอังกฤษ (วุฒิ ปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการ ข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694
15-09-2022 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
09-09-2022 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ
09-09-2022 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 120 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ของกรมการจัดหางาน
31-08-2022 จัดทำพลาสติกสำหรับจัดพิมพ์ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์
 1 2 3 >  Last ›