ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
02-12-2021 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระ
22-11-2021 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.39)
18-11-2021 โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 4
18-11-2021 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ 2565
18-11-2021 โครงการพัฒนาระบบบริการออกใบอนุญาตจัดหางานอิเล็กทรอนิกส์ (DOE e-License)
07-10-2021 โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน
01-10-2021 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2565
01-10-2021 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565
16-09-2021 การเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเครื่องโทรศัพทืเคลื่อนที่แบบมือถือของกรมการจัดหางาน จำนวน 163 เลขหมาย
09-09-2021 เช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
22-07-2021 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.39)
28-06-2021 เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลาการเช่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2564)
25-06-2021 โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 64 (บต.40)
23-06-2021 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service)
16-06-2021 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ
14-06-2021 โครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวผิดกฏหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 22019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 9 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 คน อัตราเดือนละ 44,800 บาท ระยะเวลา 3 เดือน
17-05-2021 การพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19-02-2021 โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ
15-02-2021 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
05-02-2021 โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทอรนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงาน และกลุ่มเสี่ยงที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
 1 2 3 >  Last ›