ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
13-08-2020 การจัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
31-07-2020 การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ
12-06-2020 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษางานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563
16-04-2020 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3)
31-03-2020 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน (Job Demand Open Platform)
25-03-2020 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563
24-03-2020 จ้างเหมาบริการรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน(Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
24-03-2020 โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2563
19-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
19-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
19-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 งาน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
19-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 คน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
19-03-2020 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ
18-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง นิติการ จำนวน 1 คน(1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวนไม่เกิน 8 คน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›