ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
30-12-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ จำนวน 11 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-12-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 12 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-12-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในราชการกองนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30-12-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ/ซ่อม บำรุงรักษา ล้างอัดฉีดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน เพื่่อใช้ในราชการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-12-2020 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564
23-12-2020 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
21-12-2020 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
15-12-2020 โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงาน และกลุ่มเสี่ยงที่จะลักลอบไปทำงานต่่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
15-12-2020 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ของกรมการจัดหางาน
14-12-2020 เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
27-11-2020 โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปีงบประมาณ 2563
24-11-2020 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2
26-10-2020 ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ)
07-10-2020 โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน
18-09-2020 โครงการเช่าใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศการจัดหางานสำหรับงาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อคนไทยมีงานทำ
15-09-2020 ๋JOB EXPO THAILAND 2020
11-09-2020 ประชาสัมพันธ์งาน JOB EXPO THAILAND 2020
18-08-2020 โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
17-08-2020 จัดหาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน
13-08-2020 การจัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›