ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
18-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง นิติการ จำนวน 1 คน(1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวนไม่เกิน 8 คน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 256)
18-03-2020 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 คน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
17-03-2020 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
17-03-2020 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน (1เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
17-03-2020 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
09-03-2020 โครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
09-03-2020 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 26 เครื่อง
06-03-2020 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24-02-2020 จ้างเหมาบริการจัดส่งข้อความผ่านระบบ SMS ในโครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวประจำปี 2563 จำนวน 7,000,000 ข้อความ
24-02-2020 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน ของกรมการจัดหางาน
20-02-2020 จัดจ้างทำใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (แบบ บต.6) สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU
18-02-2020 โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ
13-02-2020 โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ
06-02-2020 โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปี งบประมาณ 2563
05-02-2020 โครงการจัดประชุมตามแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน
03-02-2020 โครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ
‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›