ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
30-09-2015 เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
30-09-2015 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
28-09-2015 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการสร้างโอกาสมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(Smart Job Center) จำนวน 1 คน
28-09-2015 จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรจุงาน จำนวน 1 อัตรา
28-09-2015 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานด้านอาเซียน ปฏิบัติงาน ณ กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน จำนวน 1 คน
28-09-2015 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
28-09-2015 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา
28-09-2015 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ กองนิติการ จำนวน 1 อัตรา
28-09-2015 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ
28-09-2015 ตรวจ ตัดข่าวหนังสือเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์
25-09-2015 เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม
25-09-2015 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมการจัดหางาน ในชั้นที่ 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 รวมฝั่งด้านสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และชั้น 15 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
25-09-2015 เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่2
24-09-2015 เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนเพื่อคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
24-09-2015 เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
24-09-2015 เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
24-09-2015 เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
24-09-2015 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 จำนวน 1 งาน
24-09-2015 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร จำนวน 1 งาน
24-09-2015 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งปฏิบัติงาน ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวน 4 คน
‹ First  < 44 45 46 47 48 >  Last ›