ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
17-09-2015 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8
17-09-2015 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6
17-09-2015 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่5
17-09-2015 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่2
17-09-2015 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่1
17-09-2015 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัตงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9
16-09-2015 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย(Smart Job Center) จำนวน 1 งาน
14-09-2015 เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2559
11-09-2015 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - กรมการจัดหางาน
11-09-2015 โครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ - สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
11-09-2015 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน 1694 - สำนักงานเลขานุการกรม
11-09-2015 จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 2 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
11-09-2015 จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ - สำนักงานของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
11-09-2015 พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน(Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ - ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
11-09-2015 วัสดุสำนักงานจำนวน 33 รายการ - สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
11-09-2015 ซื้อวัสดุสำนักงาน 28 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
11-09-2015 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ บริเวณชั้น 8 และ 10,11,12 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 จำนวน 3 คน - สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
11-09-2015 โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2558 จำนวน 4 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
11-09-2015 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จำนวน 1 งาน - สจก.8
11-09-2015 การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา - กองแผนงานและสารสนเทศ กองวิจัยตลาดแรงงาน และกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
‹ First  < 47 48 49 50 >