วันที่ประกาศ หัวเรื่อง วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
30-09-2019 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดทำระบบการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวด้วยระบบบริการอิเล็กทอรนิกส์ (e-Service) 03-10-2019
06-08-2019 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 3 รายการ (ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประเภทสื่อวิทยุ และประเภทสื่อออนไลน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-08-2019
22-07-2019 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบคู่มือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 25-07-2019
20-06-2019 ประกวดราคาจ้างตามโครงการจัดทำระบบการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-06-2019
18-06-2019 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) 21-06-2019
07-06-2019 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit (แบบ ตท.6: ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบเอนกประสงค์) จำนวน 320,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-06-2019
22-05-2019 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) 27-05-2019
11-12-2018 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย และพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานของบัตรดิจิทัลในรูปแบบ QR Code 14-12-2018
11-12-2018 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โครงการ ประจำปี 2562 14-12-2018
06-12-2018 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน ของกรมการจัดหางาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-12-2018
13-09-2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-09-2018
20-08-2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23-08-2018
25-05-2018 ร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณการพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 31-05-2018
21-05-2018 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการตู้งาน (Job Box) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-05-2018
11-05-2018 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.3) 17-05-2018
23-03-2018 โครงการจัดเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ของกรมการจัดหางาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-03-2018
28-02-2018 การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ประจำปี 2561 06-03-2018
28-12-2017 ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3)(ปรับปรุง ครั้งที่1) 04-01-2018
09-11-2017 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2 14-11-2017
08-11-2017 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 13-11-2017
 < 1 2 3 4 >