วันที่ประกาศ หัวเรื่อง วันที่สิ้นสุดฟังคำวิจารณ์
03-11-2017 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์าคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 08-11-2017
27-10-2017 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 5 รายการ 01-11-2017
27-10-2017 จัดจ้างทำใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (แบบ บต.6) สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รรับอนุญาตเข้าทำงานตามระบบ MOU 01-11-2017
19-10-2017 ประกวดราคาซืื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-10-2017
12-10-2017 โครงการจัดซื้อรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน ของกรมการจัดหางาน ด้วยวิะีการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 18-10-2017
06-10-2017 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ 2561 เพื่อทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-10-2017
06-10-2017 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 11-10-2017
03-10-2017 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคง ปลอดภัย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-10-2017
16-08-2017 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-08-2017
05-06-2017 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-06-2017
20-04-2017 การพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) 25-04-2017
21-02-2017 การประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการออกบัตรใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าวในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2017
15-02-2017 การประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการตามโครงการพัฒนาระบบการออกบัตรในอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-02-2017
15-11-2016 การปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service)เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) 18-11-2016
15-11-2016 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18-11-2016
08-11-2016 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-11-2016
02-11-2016 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ(Smsrt Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 07-11-2016
01-11-2016 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 04-11-2016
25-10-2016 โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) กิจกรรมขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 28-10-2016
16-09-2016 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน 23-09-2016
 < 1 2 3 4 >