วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
01-12-2022 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-12-2022 - 09-12-2022 13-12-2022 - 13-12-2022
29-11-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ตู้ดัดแปลง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 29-11-2022 - 15-12-2022 16-12-2022 - 16-12-2022
10-11-2022 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-11-2022 - 22-11-2022 23-11-2022 - 23-11-2022
09-11-2022 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-11-2022 - 18-11-2022 21-11-2022 - 21-11-2022
28-10-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ตู้ดัดแปลง จำนวน ๓ คัน 28-10-2022 - 06-11-2022 07-11-2022 - 07-11-2022
28-10-2022 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมการจัดหางาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-10-2022 - 04-11-2022 07-11-2022 - 07-11-2022
19-10-2022 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงาน และให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-10-2022 - 23-11-2022 24-11-2022 - 24-11-2022
23-09-2022 ประกวดราคาดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รายการเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 23-09-2022 - 28-09-2022 29-09-2022 - 29-09-2022
21-09-2022 ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis YMCKO-K Ribbon พร้อมชุดอุปกรณ์ความสะอาด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-09-2022 - 26-09-2022 27-09-2022 - 27-09-2022
09-09-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-09-2022 - 14-09-2022 15-09-2022 - 15-09-2022
31-08-2022 ประกวดราคาจ้างจัดทำพลาสติกสำหรับจัดพิมพ์ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ จำนวน 500,000 ใบ เพื่อใช้สำหรับการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-09-2022 - 05-09-2022 06-09-2022 - 06-09-2022
26-08-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 26-08-2022 - 31-08-2022 01-09-2022 - 01-09-2022
25-08-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 26-08-2022 - 30-08-2022 31-08-2022 - 31-08-2022
16-08-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-08-2022 - 19-08-2022 22-08-2022 - 22-08-2022
11-08-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-08-2022 - 18-08-2022 19-08-2022 - 19-08-2022
05-08-2022 ประกวดราคาดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รายการเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-08-2022 - 10-08-2022 11-08-2022 - 11-08-2022
27-07-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 01-08-2022 - 03-08-2022 04-08-2022 - 04-08-2022
07-07-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-07-2022 - 12-07-2022 18-07-2022 - 18-07-2022
09-03-2022 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการออกใบอนุญาตจัดหางานอิเล็กทรอนิกส์ (DOE e-License) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 09-03-2022 - 14-03-2022 15-03-2022 - 15-03-2022
03-03-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบในรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line Official Account ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 03-03-2022 - 09-03-2022 10-03-2022 - 10-03-2022
 1 2 3 >  Last ›