วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
09-03-2022 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการออกใบอนุญาตจัดหางานอิเล็กทรอนิกส์ (DOE e-License) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 09-03-2022 - 14-03-2022 15-03-2022 - 15-03-2022
03-03-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบในรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line Official Account ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 03-03-2022 - 09-03-2022 10-03-2022 - 10-03-2022
08-02-2022 ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบในรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line Official Account ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08-02-2022 - 16-02-2022 17-02-2022 - 17-02-2022
23-12-2021 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-12-2021 - 10-01-2022 11-01-2022 - 11-01-2022
20-12-2021 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2) 20-12-2021 - 27-12-2021 28-12-2021 - 28-12-2021
03-12-2021 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39) 03-12-2021 - 23-12-2021 24-12-2021 - 24-12-2021
30-11-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่อที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-11-2021 - 16-12-2021 17-12-2021 - 17-12-2021
29-11-2021 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการออกใบอนุญาตจัดหางานอิเล็กทรอนิกส์ (DOE e- License) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 29-11-2021 - 19-12-2021 20-12-2021 - 20-12-2021
29-11-2021 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระยะที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) 29-11-2021 - 15-12-2021 16-12-2021 - 16-12-2021
26-11-2021 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมการจัดหางานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-11-2021 - 03-12-2021 07-12-2021 - 07-12-2021
12-11-2021 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-11-2021 - 21-11-2021 22-11-2021 - 22-11-2021
09-09-2021 ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-09-2021 - 14-09-2021 15-09-2021 - 15-09-2021
05-08-2021 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39) 05-08-2021 - 24-08-2021 25-08-2021 - 25-08-2021
17-02-2021 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39) 17-02-2021 - 08-03-2021 09-03-2021 - 09-03-2021
15-02-2021 ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงานและกลุ่มเสี่ยงที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2021 - 02-03-2021 03-03-2021 - 03-03-2021
15-02-2021 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2021 - 22-02-2021 23-02-2021 - 23-02-2021
10-02-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 10-02-2021 - 02-03-2021 03-02-2021 - 03-02-2021
05-02-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-02-2021 - 24-02-2021 25-02-2021 - 25-02-2021
06-01-2021 ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงานและกลุ่มเสี่ยงที่ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-01-2021 - 20-01-2021 21-01-2021 - 21-01-2021
04-01-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-01-2021 - 20-01-2021 21-01-2021 - 21-01-2021
 1 2 3 >  Last ›