วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
09-09-2021 ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-09-2021 - 14-09-2021 15-09-2021 - 15-09-2021
05-08-2021 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39) 05-08-2021 - 24-08-2021 25-08-2021 - 25-08-2021
17-02-2021 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39) 17-02-2021 - 08-03-2021 09-03-2021 - 09-03-2021
15-02-2021 ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงานและกลุ่มเสี่ยงที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2021 - 02-03-2021 03-03-2021 - 03-03-2021
15-02-2021 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2021 - 22-02-2021 23-02-2021 - 23-02-2021
10-02-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 10-02-2021 - 02-03-2021 03-02-2021 - 03-02-2021
05-02-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-02-2021 - 24-02-2021 25-02-2021 - 25-02-2021
06-01-2021 ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงานและกลุ่มเสี่ยงที่ลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06-01-2021 - 20-01-2021 21-01-2021 - 21-01-2021
04-01-2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-01-2021 - 20-01-2021 21-01-2021 - 21-01-2021
25-12-2020 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-12-2020 - 05-01-2021 06-01-2021 - 06-01-2021
23-12-2020 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-12-2020 - 03-01-2021 04-01-2021 - 04-01-2021
15-12-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-12-2020 - 22-12-2020 23-12-2020 - 23-12-2020
14-12-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ครั้งที่ 2 14-12-2020 - 21-12-2020 22-12-2020 - 22-12-2020
27-08-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบงานต่างด้าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 27-08-2020 - 01-09-2020 02-09-2020 - 02-09-2020
21-08-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-08-2020 - 26-08-2020 27-08-2020 - 27-08-2020
18-08-2020 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน (บต.22) จำนวน 8,000 ฉบับ 18-08-2020 - 23-08-2020 24-08-2020 - 24-08-2020
13-08-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-08-2020 - 18-08-2020 19-08-2020 - 19-08-2020
26-06-2020 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-06-2020 - 01-07-2020 02-07-2020 - 02-07-2020
30-04-2020 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงาน (บต.3) จำนวน 150,000 เล่ม (เล่มสีน้ำเงิน) 30-04-2020 - 07-05-2020 08-05-2020 - 08-05-2020
13-04-2020 ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน (๋Job Demand Open Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-04-2020 - 21-04-2020 22-04-2020 - 22-04-2020
 1 2 3 >  Last ›