วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
27-08-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมระบบงานต่างด้าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 27-08-2020 - 01-09-2020 02-09-2020 - 02-09-2020
21-08-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับระบบ Single Window for Visa and Work Permit ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-08-2020 - 26-08-2020 27-08-2020 - 27-08-2020
18-08-2020 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน (บต.22) จำนวน 8,000 ฉบับ 18-08-2020 - 23-08-2020 24-08-2020 - 24-08-2020
13-08-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-08-2020 - 18-08-2020 19-08-2020 - 19-08-2020
26-06-2020 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-06-2020 - 01-07-2020 02-07-2020 - 02-07-2020
30-04-2020 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงาน (บต.3) จำนวน 150,000 เล่ม (เล่มสีน้ำเงิน) 30-04-2020 - 07-05-2020 08-05-2020 - 08-05-2020
13-04-2020 ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน (๋Job Demand Open Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-04-2020 - 21-04-2020 22-04-2020 - 22-04-2020
10-04-2020 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 10-04-2020 - 16-04-2020 17-04-2020 - 17-04-2020
02-04-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-04-2020 - 08-04-2020 09-04-2020 - 09-04-2020
24-03-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการรักษาความมั่่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมุล ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-03-2020 - 29-03-2020 30-03-2020 - 30-03-2020
20-03-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20-03-2020 - 25-03-2020 26-03-2020 - 26-03-2020
05-03-2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-03-2020 - 19-03-2020 20-03-2020 - 20-03-2020
02-03-2020 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work permit (แบบ บต.6:ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์) จำนวน 350,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2020 - 09-03-2020 10-03-2020 - 10-03-2020
18-02-2020 ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบในรูปแบบสื่อออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line Official Account ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18-02-2020 - 25-02-2020 26-02-2020 - 26-02-2020
05-02-2020 ประกาศราคาจ้างเหมาบุคคลภายใต้โครงการจัดประชุมสัมมนาตามแผนงานคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-02-2020 - 13-02-2020 14-02-2020 - 14-02-2020
16-08-2019 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 3 รายการ (ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประเภทสื่อวิทยุ และประเภทสื่อออนไลน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) 16-08-2019 - 01-09-2019 02-09-2019 - 02-09-2019
05-08-2019 ประกาวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบในรูปแบบคู้มือประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ 05-08-2019 - 20-08-2019 21-08-2019 - 21-08-2019
12-07-2019 ประกวดราคาจ้างตามโครงการจัดทำระบบการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว ด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-07-2019 - 04-08-2019 05-08-2019 - 05-08-2019
26-06-2019 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงาน แบบ E-Work Permit (แบบ บต.6 : ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์) จำนวน 320,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-06-2019 - 03-07-2019 04-07-2019 - 04-07-2019
26-06-2019 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.3) จำนวน 350,000 เล่ม (เล่มสีน้ำเงิน) 26-06-2019 - 14-07-2019 15-07-2019 - 15-07-2019
 1 2 3 >  Last ›