วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
27-03-2023 ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ (บต.42) ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ต่ออายุใบอนุญาติทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27-03-2023 - 18-04-2023 19-04-2023 - 19-04-2023
15-02-2023 ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล (TIC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2023 - 01-03-2023 02-03-2023 - 02-03-2023
09-02-2023 ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการจัดหางานเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-02-2023 - 27-02-2023 28-02-2023 - 28-02-2023
25-01-2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-01-2023 - 10-02-2023 13-02-2023 - 13-02-2023
20-01-2023 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงาน และให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครังที่ ๒ 20-01-2023 - 22-02-2023 23-02-2023 - 23-02-2023
05-01-2023 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม 05-01-2023 - 12-01-2023 13-01-2023 - 13-01-2023
29-12-2022 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29-12-2022 - 09-01-2023 10-01-2023 - 10-01-2023
01-12-2022 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-12-2022 - 09-12-2022 13-12-2022 - 13-12-2022
29-11-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ตู้ดัดแปลง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 29-11-2022 - 15-12-2022 16-12-2022 - 16-12-2022
10-11-2022 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-11-2022 - 22-11-2022 23-11-2022 - 23-11-2022
09-11-2022 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-11-2022 - 18-11-2022 21-11-2022 - 21-11-2022
28-10-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ตู้ดัดแปลง จำนวน ๓ คัน 28-10-2022 - 06-11-2022 07-11-2022 - 07-11-2022
28-10-2022 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมการจัดหางาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-10-2022 - 04-11-2022 07-11-2022 - 07-11-2022
19-10-2022 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงาน และให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19-10-2022 - 23-11-2022 24-11-2022 - 24-11-2022
23-09-2022 ประกวดราคาดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รายการเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 23-09-2022 - 28-09-2022 29-09-2022 - 29-09-2022
21-09-2022 ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis YMCKO-K Ribbon พร้อมชุดอุปกรณ์ความสะอาด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-09-2022 - 26-09-2022 27-09-2022 - 27-09-2022
09-09-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12-09-2022 - 14-09-2022 15-09-2022 - 15-09-2022
31-08-2022 ประกวดราคาจ้างจัดทำพลาสติกสำหรับจัดพิมพ์ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ จำนวน 500,000 ใบ เพื่อใช้สำหรับการออกใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-09-2022 - 05-09-2022 06-09-2022 - 06-09-2022
26-08-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 26-08-2022 - 31-08-2022 01-09-2022 - 01-09-2022
25-08-2022 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 26-08-2022 - 30-08-2022 31-08-2022 - 31-08-2022
 1 2 3 >  Last ›